REGULAMIN KONKURSU

KONKURS WALENTYNKOWY!

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Weekend w Paryżu z Paryskimi Perfumami” (dalej: „Konkurs”) jest Paris Cosmetics sp. z o.o. z siedzibą w Bukowno (32-332), przy ul. Górniczej 1, KRS: 867785, NIP: 6372211771, REGON: 38746268, adres e-mail: kontakt@paryskie-perfumy.pl, telefon: 729 782 720 (dalej: „Organizator”).
 2. Organizatorem Konkursu nie są serwisy społecznościowe, jak Instagram, Facebook oraz TikTok i są one zwolnione z odpowiedzialności za Konkurs i roszczenia Uczestników, jego organizację i przeprowadzenie. Konkurs nie jest w żaden sposób popierany, sponsorowany przez serwis Instagram i Facebook.
 3. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs rozpoczyna się dnia 10 lutego 2023 r. o godz. 22:00 a kończy się dnia 31 marca 2023 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§ 2
Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”), która:
  a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c) zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  d) dokona zakupów w sklepie internetowym Paryskie Perfumy (www.paryskie-perfumy.pl) w terminie obowiązywania Konkursu;
  e) wykona Zadanie Konkursowe odpowiadając na pytanie: „Jaki jest najlepszy prezent dla zmysłów?”;
  f) i wypełni zgłoszenie konkursowe na stronie www.paryskie-perfumy.pl/konkurs lub podczas robienia zakupów na stronie Paryskie Perfumy w kasie.
 3. Z udziału w Konkursie wyłączony jest Organizator, a także pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy
  organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 4. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w terminie wskazanym w Regulaminie.
 5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych
  Zadań Konkursowych, których autorzy:
  a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
  b) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub
  dyskryminujących grupy społeczne;
  c) dokonali zwrotu produktów,
 7. Zwycięzca Konkursu, który otrzymał voucher o wartości 3500 zł zobowiązuje się wykonać 1 (jedną) sztukę fotografii z wakacji (np. w Paryżu) i przesłania jej do Organizatora. Zwycięzca wyraża zgodę na publikację fotografii na profilach w social mediach i na stronie internetowej Paryskich Perfum. Zwycięzca jako autor fotografii, przekażę tym samym wszelkie autorskie prawa majątkowe do fotografii na rzecz Organizatora za kwotę 1 zł. Ze Zwycięzcą zostanie podpisana umowa dot. przekazania autorskich prawa majątkowych do fotografii (wymóg prawny zawarcia umowy na piśmie).

§ 3
Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 (trzy) osobową Komisję (dalej: „Komisja Konkursu”), składającą się z pracowników Paryskich Perfum. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: „Zwycięzca”). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonali Zadanie Konkursowe.
 3. Zwycięzcą w Konkursie może zostać trzech (3) Uczestników.
 4. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  a. 1 x Voucher o wartości 5000 zł do wykorzystania na wycieczkę w Biurze Podróży TUI Poland, NIP: 779-20-48-522 REGON: 639552348 TUI Poland Sp. z o.o. ul. Wołoska 22a 02-675 Warszawa
  b. 1 x Voucher o wartości 500 zł do wykorzystania w sklepie internetowym Paryskie Perfumy (do wykorzystania w ciągu 30 dni)
  c. 1 x Voucher o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie internetowym Paryskie Perfumy (do wykorzystania w ciągu 30 dni)
 5. Organizator przewiduje również nagrody pocieszenia dla każdego Uczestnika Konkursu w postaci indywidualnego kodu rabatowego -20% od wartości zamówienia na kolejne zakupy w sklepie internetowym Paryskie Perfumy.
 6. Nagrody wskazane w §3 ust. 4 lit. b-c są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 7. Organizator pokrywa wartość podatku dochodowego Nagrody wskazanej w §3 ust. 4 lit. a .
 8. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 15 kwietnia 2023 r.
 9. Zwycięzcy zostaną poinformowaniu o zakończeniu konkursu poprzez zamieszczenie informacji na profilu Organizatora w serwisie Instagram i Facebook. Ponadto, niezwłocznie po wyłonieniu Zwycięzców, Organizator wyśle do Zwycięzców Konkursu wiadomości e-mail w wiadomością o wygranej.
 10. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail, w wiadomości prywatnej, informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu do korespondencji.
 11. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 9 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 13. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 14. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 15. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 16. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 17. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz.
 18. Nagroda zostanie wysłana / przekazana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 19. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§ 4
Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy pod adresem mailowym: kontakt@paryskie-perfumy.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a – tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wynikają z wzięcia dobrowolnej woli wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik poprzez wykonanie Zadania Konkursowego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, rozliczenia podatkowego, a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://paryskie.pl/polityka-prywatnosci/

§ 5
Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja” na adres e-mail kontakt@paryskie-perfumy.pl związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać przynajmniej jego adres e-mail, w celu weryfikacji danych.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację mailowo na adres, z którego otrzymał e-mail z reklamacją.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§ 6
Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2023 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem na stronie internetowej organizatora pod adresem: https://paryskie-perfumy.pl/regulamin/w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn
  dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.